> voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30 11 53 96. 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Jet Quadekker zijn aangegaan, ongeacht andersluidende bepalingen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. 2 Vertrouwelijkheid Over het door Jet Quadekker voor de opdrachtgever verrichte werk zal door haar geen mededeling aan derden worden gedaan. Alle opdrachten worden strikt vertrouwelijk behandeld. 3 Offertes Alle offertes en prijsopgaven door Jet Quadekker gedaan benaderen de werkelijkheid zo dicht mogelijk, tenzij anders is vermeld. Bij sterke afwijkingen naar boven zal tijdig overleg plaatsvinden. Prijzen als overeengekomen zijn exclusief 19% BTW, tenzij anders is vermeld. 4 Aanvang van de overeenkomst Een overeenkomst tot het verrichten van redactionele diensten is tot stand gekomen wanneer de opdracht schriftelijk door een van beide partijen is bevestigd, of wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Jet Quadekker met het werk een aanvang heeft gemaakt. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen in overleg worden aangebracht. Bij omvangrijke veranderingen zal de offerte worden aangepast. 5 Beëindiging van een langer lopende overeenkomst Opdrachten die een vast en regelmatig karakter dragen (bijvoorbeeld het redigeren en/of persklaar maken van een tijdschrift dat regelmatig verschijnt) kunnen door de opdrachtgever worden ingetrokken met een opzegtermijn van drie maanden. Vindt de opzegging plaats op kortere termijn, dan heeft Jet Quadekker het recht een schadevergoeding in rekening te brengen ter hoogte van een overeenkomstig restgedeelte van het bedrag dat in de laatste drie maanden voor deze werkzaamheden is gefactureerd. (Vindt bijvoorbeeld de opzegging met een maand plaats, dan wordt na die maand alsnog 2/3 in rekening gebracht.) 6 Aanleveren van de kopij De kopij wordt in een gangbaar programma op een schijfje of (bij kleine bestanden) via e-mail aangeleverd. Omdat bij het bewerken of het converteren verminkingen kunnen optreden, wordt altijd ook een duidelijke en overzichtelijke uitdraai meegestuurd. 7 Leveringstijd Alle leveringstermijnen die Jet Quadekker in de offerte noemt, zijn naar beste weten vastgesteld. Bij overmacht aan de zijde van de opdrachtgever zal de overeengekomen leveringsdatum in overleg worden verschoven. Bij overmacht aan de zijde van Jet Quadekker heeft de opdrachtgever het recht het werk terug te vragen om de verschijningsdatum van de publicatie niet in gevaar te brengen. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt al datgene verstaan wat daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen. 8 Betalingsvoorwaarden Betaling door de opdrachtgever moet plaatsvinden binnen de termijn die op de factuur wordt genoemd. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in gebreke. Jet Quadekker heeft dan het recht een onmiddellijk opeisbare rente te berekenen die gelijk is aan de wettelijke rente, over de periode vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door Jet Quadekker worden gemaakt ter inning van de uitstaande bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien door de rechter anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste vijftien procent van het gevorderde te bedragen. Deze bepaling geldt ook in geval de opdrachtgever failliet gaat of surséance van betaling heeft aangevraagd. 9 Auteursrecht Het behoort niet tot de bureauredactionele werkzaamheden onderzoek te verrichten naar eventuele bestaande auteursrechten. Het auteursrecht van het verrichte bureauredactiewerk berust niet bij Jet Quadekker. Het auteursrecht van door haarzelf geschreven teksten wordt in overleg met de opdrachtgever geregeld. 10 Aansprakelijkheid Jet Quadekker is niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten van de auteur. De opdrachtgever dient, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van het materiaal (in het bijzonder computerbestanden) onder zich te houden tot de opdracht is voltooid. Indien de opdrachtgever dit nalaat kan Jet Quadekker niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet zou zijn opgetreden. Jet Quadekker is alleen verantwoordelijk voor schade als zij niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die redelijkerwijs verwacht kan worden. In geval van toerekenbare tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst is Jet Quadekker slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Elke aansprakelijkheid van Jet Quadekker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is altijd dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Jet Quadekker heeft gemeld. 11 Virusproblemen De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die bij Jet Quadekker wordt aangericht door een virus op een door hem geleverd schijfje. Jet Quadekker streeft er echter naar deze schade zo klein mogelijk te houden door het gebruik van een virusopsporingsprogramma dat regelmatig wordt ververst. Dit virusopsporingsprogramma wordt door Jet Quadekker tevens gebruikt voor de schijfjes die zij aan de opdrachtgever levert. De opdrachtgever is gehouden zelf ook nog viruscontrole te verrichten. 12 Presentexemplaren Jet Quadekker ontvangt voor haar archief een presentexemplaar van alle publicaties die zij heeft verzorgd. 13 Ontbinding Jet Quadekker is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat, of indien de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden. 14 Geschillen Bij geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zal een uitspraak worden gevraagd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Jet Quadekker is gevestigd. Opgemaakt te Den Haag op 9 november 2001 H.J.M.Quadekker Postbus 64675, 2506 CB Den Haag Thorbeckelaan 543, 2564 CD Den Haag